За нас

РЕЗИМЕ

Новата програма ERASMUS+ бара поголема одржливост во работата на проектните конзорциуми. Оттука, ќе биде поважно да се именуваат, опишат и нагласат влијанијата од резултатите на проектите на различни нивоа.                                                                                                                    
Резултатите од поранешните „Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projects (LdV-TOI)" (Леонардо да Винчи трансфер на иновативни проекти), не се повеќе достапни. Ваквите проблеми ја потенцираат потребата за создавање и имплементирање на иновативни алатки за проектните кооридинатори и другите инволвирани, од кои ќе зависи и успехот на проектот. Овие алатки ќе им послужат на инволвираните да бидат во тек со своите партнери и со целиот конзорциум и врз основа на своите можности да обезбедат одржливост на влијанијата од проектот уште пред неговото започнување.       

ФАКТИ ЗА ПРОЕКТОТ
Времетраење на проектот: 2 години
Број на држави: 5
Програма за финансирање: Erasmus+
Клучна акција бр. 2: Стратешки партнерства                               Австриска Национална Агенција 
Македонски

АКТИВНОСТИ

TOI TOI TOI ќе развие две онлајн алатки за евалуација наменети за употреба од страна на координаторите и другите учесници инволвирани во Европските проекти од областа на стручно образование и обука. Онлајн алатките ќе послужат да обезбедат одржливост на резултатите од проектите во рамките на конзорциумите. Со цел да се постигнат резултати проектниот тим ќе треба:

 

 
 

Публикацијата на оваа брошура е поддржана од страна на Европската Kомисија, но не и нејзината содржина во која се изложени личните ставови на авторите. Европската Комисијата не е одговорна за било каква употреба на информациите достапни во ова издание.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.